Privacybeleid

Contactgegevens

Ramona van den Arend - Emotioneel lichaamswerk, Vierhouterweg 66, 8075BK, Elspeet I 06-10244100 I contact@ramonavandenarend.nl
Ramona van den Arend, KvK 56322755, BTW nummer NL 852073501

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Ramona van den Arend.

 Coaching

 • Ramona van den Arend richt zich op coaching binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin.
 • De coach volgt de richtlijnen van de Ethische gedragscode (EGC) van NOBCO.
 • De coach verplicht zich informatie betreffende de coaching te verstrekken aan de coachee in alle fasen van de coaching.
 • Voorafgaand aan de coaching vindt altijd een kennismakingsgesprek plaats (mag ook telefonisch), dit is kosteloos.
 • De coachee en of opdrachtgever ondertekenen samen met de coach een coaching overeenkomst en/of opdrachtbevestiging. De coaching wordt begonnen zodra de overeenkomst door alle partijen is ondertekend. Als beide partijen overeenkomen vindt een intakegesprek plaats.
 • Bij het niet verschijnen op een afspraak of afzegging binnen 24 uur wordt de helft van het tarief in rekening gebracht. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
 • De coach behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.
 • Annulering bij calamiteiten: bij ziekte van Ramona van den Arend of andere calamiteiten wordt de coachingsessie in overleg verplaatst naar een andere datum.
 • Annulering voor een coachingsessie buiten bij extreme omstandigheden: bij code oranje of rood KNMI en/of windkracht 6 al dan niet met windstoten en/of onweer of kans op onweer en/of temperaturen >30°C wordt de coachingsessie in overleg verplaatst naar binnen of naar een andere datum.
 • Betaling gaat via bankoverdracht naar NL67 RABO 0170 5964 35 t.n.v. Marco en Ramona VOF. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is de coachee of opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt de coach zich het recht voor de uitvoering van overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten.
 • De coach zal geheimhouding betrachten met betrekking tot door de coachee verstrekte gegevens (met uitzondering van de gegevens waaromtrent de coachee heeft verklaard dat hij zij geen bezwaar maakt tegen informeren van de opdrachtgever).
 • De coach mag zonder toestemming van de coachee geen bepaalde handelingen verrichten.
 • De coach coacht geen cliënten die onder invloed staan van alcoholische dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van die middelen die door een arts of specialist zijn voorgeschreven).
 • Na afloop van iedere sessie wordt de coachee in de gelegenheid gesteld om aan te geven hoe hij zij zich voelt. De coach adviseert de coachee over de manieren om de praktijk op verantwoordelijke wijze te verlaten.
 • De coach aanvaart geen aansprakelijkheid als blijkt dat de coachee onverantwoordelijk handelt, dan wel enige medische- of andere voor de coachee belangwekkende of belangrijke informatie heeft verzwegen of achtergehouden.
 • De coachee blijft altijd verantwoordelijk voor zijn haar eigen gedrag.
 • De coach behoudt zich het recht voor om de coachee te weigeren en zal indien dit het geval is, de reden opgeven.
 • Beëindigen van het traject kan altijd met wederzijdse goedvinding gebeuren.
 • De coach kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. De coach zal in dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen totdat de coachee een andere coach heeft gevonden.
 • De coach zal de overeenkomst naar beste inzicht of vermogen uitvoeren. De coach heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting.
 • De coach is op geen enkele wijze aansprakelijk voor zowel directe als indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen (waaronder vergoeding van de zorgverzekeraar) en schade door bedrijfsstagnatie. 

Cupping en bioresonantie (extra aanvulling op het hierboven genoemde)

 • De basis van het therapeutische werk is de gelijkwaardigheid tussen de behandelaar en de cliënt en gebaseerd op zelfverantwoording
 • De behandelaar werkt met de cupping en/of met de Bicom om blokkades zichtbaar te maken. Maar deze is niet geschikt om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen.
 • Cupping en/of bioresonantie kan nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan.
 • De behandeling is niet in staat ongeneselijke ziekten weg te nemen. De therapie vervangt nooit controles van de huisarts en/of de specialist, indien de cliënt onder behandeling is van huisarts en/of specialist.
 • De behandelaar adviseert nooit met medicijnen te stoppen, te verminderen, of deze door een andere substantie te vervangen en voorgeschreven medicatie is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de voorschrijver; de huisarts en/of specialist bij wie de cliënt onder controle staat.
 • De behandelaar kan om het proces te ondersteunen voeding, supplementen, remedies, beweging en oefening adviseren. Echter is het de vrije beslissing van de cliënt om een voorstel van de behandelaar op te volgen.
 • De behandelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het resultaat van de cupping of de bioresonantie behandeling, slechts voor de handelingen die zij tijdens de sessie verricht en of zij vervolgens de behandelingsovereenkomst werkt.
 • De behandelaar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen, remedies, natuurlijke medicijnen en homeopathische middelen. De leverancier van deze supplementen, remedies, natuurlijke medicijnen en homeopathische middelen is hiervoor verantwoordelijk.

Cupping

Absolute contra indicaties zijn:
Zwangerschap
Geven van borstvoeding 
Overmatige droge of gebarsten huis

Open wonden of zweer
Gebroken bot
Ontwricht gewricht
Bloedingsstoornissen
Trombose
Ernstige bloedarmoede
Spierdystrofie
Kinderen onder de 10 jaar
Abces
Overmatige zwelling
Pacemaker
Kwaadaardige tumor
Bloedverdunners (of in overleg met je arts)
De eerste 6 maanden na een operatie
Eerste jaar na chemotherapie

 Privacyverklaring 

In praktijk Ramona van den Arend - Emotioneel lichaamswerk worden gegevens verwerkt.
Hoe er met jouw gegevens om wordt gegaan, lees je in deze privacyverklaring.

Verkrijgen van persoonsgegevens

Ik verkrijg jouw persoonsgegevens rechtstreeks via een gesprek, via de email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat jouw persoonsgegevens worden verkregen via derden in het kader van een coaching traject, bijvoorbeeld via jouw werkgever.

Persoonsgegevens

Ramona van den Arend verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
NAW-gegevens;

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Door uzelf verstrekte, voor coaching, cupping of bioresonantie relevante, achtergrond informatie over gezinsomstandigheden, familie van herkomst en gezondheid;
 • Door uzelf verstrekte informatie over huidige en vorige werkzaamheden.

Doeleinden

Ramona van den Arend verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Goed voorbereid aan het volgende coachgesprek, cupping of bioresonantie behandeling beginnen;
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Facturering;
 • Toe kunnen zenden van evaluatieformulieren en rapportages;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van mogelijke geschillen;

Verstrekken aan derden

Ten behoeven van de wettelijke verplichtingen, gesteld aan de onderneming Ramona van den Arend, ten aanzien van haar financiële administratie, worden facturen, waarop uw NAW gegevens en naam vermeld staan, verstrekt aan een boekhoudkantoor voor het opstellen van een jaarrekening en het verwerken van de administratie. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Bewaren gegevens

Ramona van den Arend zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in de privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om het betreffende doelen te bereiken.

De gegevens bestaan uit:

 • Handgeschreven notities die worden opgeborgen in een dossier. Het dossier wordt opgeborgen in een afgesloten, specifiek daarvoor bestemde kast in mijn kantoor.
 • Digitale documenten zoals o.a. rapportages, mailtjes en facturen die zich bevinden op mijn pc, dat is beveiligd met een wachtwoord en een beveiligingssoftware van Norton anti virus. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Ramona van den Arend zich moet houden aan de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Uw rechten

U heeft het recht om Ramona van den Arend een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuist heden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Ramona van den Arend verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Ramona van den Arend, laat mij dit dan vooral weten. Mocht u er met mij samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is geschreven en voor het laatst aangepast op 21-06-2023.

Ramona van den Arend kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u aan deze verklaring te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.